نازل پاکن ایلدیز

نازل پاک کن یلدیز

نازل پاکن ایلدیز

یکی از ملزومات اصلی جوش و برش نازل پاک کن ایلدیز است که برای رفع گرفتگی و نازل های جوش و برش کاربرد دارد . 
این محصول که بصورت سوهان های کوچک در کنار هم می باشند , متناسب با سایز نازل استفاده نمایید.
ست جوش و برش ایلدیز ترکیه
ست جوش و برش ایلدیز
قطع کن گاز ایلدیز ترکیه
قطع کن گاز ایلدیز
فهرست