ست نازل و کلاهک برش ایلدیز ترکیه

ست نازل و کلاهک ایلدیز ترکیه

ست نازل و کلاهک برش ایلدیز ترکیه

ست نازل و کلاهک برش ایلدیز

ست نازل و کلاهک برش ایلدیز ترکیه متناسب با برش دستی 4426 شامل یک شعله پوش یا کلاهک برشکاری و سه نازل برشکاری به سایز 20-3 و 50-20 و 100-50 میلیمتر می باشد .
کد فنی این مجموعه 4420 می باشد و در دو نوع پروپان و استیلن موجود می باشد.
ست نازل و کلاهک ایلدیز ترکیه

ست نازل و کلاهک برش ایلدیز ترکیه

نازل کف تخت ایلدیز ترکیه
نازل برش کف تخت ایلدیز ترکیه
سرپیک برش طرح گلور ایلدیز ترکیه
سرپیک برش طرح گلور ایلدیز ترکیه
فهرست