صفحه سایش و برش آهن ویکتوری فلکس

صفحه سایش و برش آهن ویکتوری فلکس
سنگ های فیبری سایش و برش ویکتوری فلکس جهت کار با آهن سرعت مناسب برشکاری و سایش عمر طولانی سنگ تهیه شده از بهترین مواد اولیه دارای استاندارد از موسسات معتبر اروپایی حداکثر سرعت مجاز 80m/s

انواع صفحه برش ویکتوری فلکس

صفحه سنگ های برش آهن مارک ویکتوری فلکس
ابعاد
قابلیت استفاده
تعداد در کارتن
اصلی/داخلی
سنگ مینی برش آهن
115×3.0×22.2
آهن
25/200
سنگ متوسط برش آهن
125×3.0×22.0
آهن
25/200
سنگ برش آهن
180×3.0×22.0
آهن
50/100
سنگ برش آهنگری
230×3.0×22.0
آهن
25/75

انواع صفحه ساب ویکتوری فلکس

صفحه سنگ های سایش برای آهن مارک ویکتوری فلکس
ابعاد
قابلیت استفاده
تعداد در کارتن
اصلی/ داخلی
سنگ مینی ساب آهن
115×6.0×22.2
آهن
25/100
سنگ متوسط ساب آهن
125×6.0×22.2
آهن
25/150
سنگ متوسط ساب آهن
150×6.0×22.2
آهن
25/100
سنگ ساب آهن
180×6.0×22.2
آهن
25/50
سنگ ساب آهنگری
230×6.0×22.2
آهن
20/40
صفحه برش ویکتوری فلکس

صفحه سایش و برش استنلس استیل ویکتوری فلکس
صفحه سایش و برش استنلس استیل ویکتوری فلکس
رگلاتور فشار زینسر آلمان
رگلاتور فشار زینسر آلمان
فهرست