فلاشبک وسط شیلنگ ایلدیز

فلش بک بین شیلنگ ایلدیز

فلاشبک وسط شیلنگ ایلدیز

فلاشبک وسط شیلنگ
تجهیزات ایمنی جوشکاری بدون شک نیاز هر مجموعه جوش و برش می باشد.از جمله این تجهیزات می توان به فلاشبک آرستور یا شیریکطرفه اشاره نمود.
ذکر این نکته لازم است که انواع شیر یکطرفه از نظر کارایی به سه دسته فوق تقسیم می شوند اما از نظر حجم گاز خروجی با توجه به نیاز کاربر متفاوت است بطور مثال 1/4 و 3/8 و1/2 اینچ میزان حجم گاز خروجی از فلاشبک را نمایش می دهد.
فلاشبک بین شیلنگ ایلدیز

فلاشبک وسط شیلنگ ایلدیز

فلاشبک پشت دسته ایلدیز
فلاشبک پشت دسته ایلدیز
فلش-بک-گلور
فلاشبک گلور سوئیس
فهرست