نازل برش کف تخت ایلدیز ترکیه

نازل برش کف تخت ایلدیز

نازل برش کف تخت ایلدیز ترکیه با توجه به دسته برشکاری های مختلف نازلهای برشکاری نیز متفاوت می باشند.
این مجموعه به طرح هریس نیز شناخته می شوند برای دسته های برشکاری که عمل میکس در سر دسته برشکاری انجام می دهند استفاده می شوند.
این محصول برای استفاده با گاز استیلن و پروپان موجود است و تا سایز 300 میلیمتر قابلیت برش دارد.
همچنین نازل طرح هریس ایلدیز برای استفاده برش دستی 4542 و 4543 کاربرد دارد.
نازل کف تخت ایلدیز ترکیه

دستگاه برش اتوماتیک زینسر

سرپیک-مستقیم -طرح-گلور-ایلدیز
سرپیک برش مستقیم طرح گلور ایلدیز ترکیه
ست نازل و کلاهک ایلدیز ترکیه
ست نازل و کلاهک برش ایلدیز ترکیه
فهرست