رگلاتورهای فشار قوی ایلدیز ترکیه

رگلاتور-فشاربالا-ایلدیز ترکیه

رگلاتورهای فشار قوی ایلدیز ترکیه

رگلاتورهای فشار قوی ایلدیز

جهت تامین گاز مورد نیاز صنایع , شرکت ایلدیز ترکیه انواع مانومتر فشار قوی با خروجی مختلف برای گازهای متفاوت تولید نموده است که در زیر برخی از آنها را ملاحظه می نمایید :
 • مانومتر اکسیژن فشار بالا ایلدیز کد فنی 50201 فشار ورودی 230 بار و خروجی 50 بار
 • رگلاتور فشارقوی اکسیژن ایلدیز کدفنی 50202 فشار ورودی 230 بار و خروجی 100 بار
 • مانومتر فشارقوی اکسیژن ایلدیز کد فنی 50203 فشار ورودی 230 بار و خروجی 150 بار
 • مانومتر نیتروژن فشار بالا ایلدیز کد فنی 50230 فشار ورودی 230 بار و خروجی 20 بار
 • رگلاتور فشارقوی نیتروژن ایلدیز کدفنی 50231 فشار ورودی 230 بار و خروجی 50 بار
 • مانومتر فشارقوی نیتروژن ایلدیز کد فنی 50232 فشار ورودی 230 بار و خروجی 100 بار
 • مانومتر فشارقوی نیتروژن ایلدیز کد فنی 50233 فشار ورودی 230 بار و خروجی 150 بار
 • مانومتر آرگون فشار بالا ایلدیز کد فنی 50241 فشار ورودی 230 بار و خروجی 50 بار
 • رگلاتور فشارقوی آرگون ایلدیز کدفنی 50242 فشار ورودی 230 بار و خروجی 100 بار
 • مانومتر فشارقوی آرگون ایلدیز کد فنی 50243 فشار ورودی 230 بار و خروجی 150 بار
 • مانومتر CO2 فشار بالا ایلدیز کد فنی 50251 فشار ورودی 230 بار و خروجی 50 بار
 • رگلاتور فشارقوی CO2 ایلدیز کدفنی 50252 فشار ورودی 230 بار و خروجی 100 بار
 • مانومتر فشارقوی CO2 ایلدیز کد فنی 50253 فشار ورودی 230 بار و خروجی 150 بار
 • مانومتر هلیوم فشار بالا ایلدیز کد فنی 50261 فشار ورودی 230 بار و خروجی 50 بار
 • رگلاتور فشارقوی هلیوم ایلدیز کدفنی 50262 فشار ورودی 230 بار و خروجی 100 بار
 • مانومتر فشارقوی هلیوم ایلدیز کد فنی 50263 فشار ورودی 230 بار و خروجی 150 بار
 • مانومتر هیدروژن فشار بالا ایلدیز کد فنی 50271 فشار ورودی 230 بار و خروجی 50 بار
 • رگلاتور فشارقوی هیدروژن ایلدیز کدفنی 50272 فشار ورودی 230 بار و خروجی 100 بار
 • مانومتر فشارقوی هیدروژن ایلدیز کد فنی 50273 فشار ورودی 230 بار و خروجی 150 بار
 • مانومتر هوای فشرده فشار بالا ایلدیز کد فنی 50291 فشار ورودی 230 بار و خروجی 50 بار
 • رگلاتور فشارقوی هوای فشرده ایلدیز کدفنی 50292 فشار ورودی 230 بار و خروجی 100 بار
 • مانومتر فشارقوی هوای فشرده ایلدیز کد فنی 50293 فشار ورودی 230 بار و خروجی 150 بار
رگلاتور فشار بالا ایلدیز

رگلاتورهای فشار قوی ایلدیز ترکیه

مانومتر تک گیج سری 5000 ایلدیز
رگلاتور سری 5000
رگلاتور-پروپان ایلدیز
رگلاتور MINI REG ایلدیز ترکیه
فهرست