ست سبک جوشکاری VA-606 ایلدیز ترکیه

سرپیک جوشکاری va606 ایلدیز ترکیه

ست سبک جوشکاری VA-606 ایلدیز ترکیه

ست سبک جوشکاری

این نوع از مجموعه جوشکاری و گرمکن ایلدیز همراه با چهار نازل جوش و یک نازل گرمکن ارائه می گردد . ست گرمکن و جوشکاری هواگاز ایلدیز مناسب برای انواع کاربردها می باشد. بطور مثال در برای صافکاری این مجموعه کار پیشگرم و جوشکاری را همزمان انجام می شود و نیازی به خرید چند ابزار برای انجام یک کار مورد نیاز نیست.
همچنین این دستگاه مناسب برای استفاده با گاز پروپان ، استیلن و گاز طبیعی می باشد.
کد فنی دستگاه فوق VA-606 می باشد.
سرپیک جوشکاری va606 ایلدیز ترکیه

ست سبک جوشکاری VA-606 ایلدیز ترکیه

گرمکن هوای فشرده ایلدیز ترکیه
گرمکن گازی هوای فشرده ایلدیز
دستگاه الگوبر ایلدیز ترکیه
الگوبر ایلدیز ترکیه
فهرست