مانومتر دو فلومتر ایلدیز ترکیه

رگلاتور دو فلومتر ایلدیز

مانومتر دو فلومتر ایلدیز ترکیه

مانومتر دو فلومتر

رگلاتور دو خروجی آرگون و CO2 ایلدیز ترکیه مناسب برای خطوط گاز رسانی گازهای خنثی در روش جوشکاری با گاز محافظ می باشد. جزئیات محصول به شرح زیر است:
  • مانومتر دو فلومتر ایلدیز ترکیه برای گاز محافظ آرگون کد فنی 5064F16 خروجی 16 لیتر بر دقیقه
  • مانومتر دو فلومتر ایلدیز ترکیه برای گاز محافظ آرگون کد فنی 5064F20 خروجی 20 لیتر بر دقیقه
  • مانومتر دو فلومتر ایلدیز ترکیه برای گاز محافظ آرگون کد فنی 5064F30 خروجی 30 لیتر بر دقیقه

مانومتر دوفلومتر ایلدیز جهت نصب

  • مانومتر دو فلومتر ایلدیز ترکیه برای گاز محافظ آرگون کد فنی 5064F16T خروجی 16 لیتر بر دقیقه
  • مانومتر دو فلومتر ایلدیز ترکیه برای گاز محافظ آرگون کد فنی 5064F20T خروجی 20 لیتر بر دقیقه
  • مانومتر دو فلومتر ایلدیز ترکیه برای گاز محافظ آرگون کد فنی 5064F30T خروجی 30 لیتر بر دقیقه
رگلاتور دو فلومتر ایلدیز

مانومتر دو فلومتر ایلدیز ترکیه

فک برش برقی ایلدیز ترکیه
فک برش برقی ایلدیز ترکیه
گیج رگلاتور ایلدیز ترکیه
نمایشگر خروجی گاز ایلدیز
فهرست