الگوبر ایلدیز ترکیه

دستگاه الگوبر یلدیز ترکیه

الگوبر ایلدیز ترکیه

الگوبر ایلدیز

دستگاه الگوبر ایلدیز ترکیه مناسب برای برش از روی اشکال نمونه می باشد . این نوع برش در دو قسم پلاسما و هواگاز موجود می باشد.
الگوبر ایلدیز برای برش اشکال دایره به قطر 1700 میلیمتر و اشکال به شکل مربع به قطر 1200 میلیمتر مناسب می باشد.
دستگاه الگوبر ایلدیز ترکیه

الگوبر ایلدیز ترکیه

سرپیک جوشکاری va606 یلدیز ترکیه
ست سبک جوشکاری VA-606 ایلدیز ترکیه
برش برقی ایلدیز ترکیه
برش ریلی ایلدیز ترکیه
فهرست