نمایشگر خروجی گاز ایلدیز

گیج رگلاتور ایلدیز ترکیه

نمایشگر خروجی گاز ایلدیز

نمایشگر خروجی گاز

نمایشگر میزان خروجی و یا درجه فشار به قطر 6 سانت و ورودی ½ از پایین با انواع خروجی به شرح زیر:
  • 315 بار
  • 16 بار
  • 40 بار
  • 5 بار
گیج مانومتر ایلدیز

نمایشگر خروجی گاز ایلدیز

رگلاتور دو فلومتر ایلدیز
مانومتر دو فلومتر ایلدیز ترکیه
مانومتر تک گیج سری 5000 ایلدیز
رگلاتور سری 5000
فهرست