مانومتر اکورگ ایلدیز ترکیه

رگلاتور اکورگ ایلدیز ترکیه

مانومتر اکورگ ایلدیز ترکیه

مانومتر اکورگ

رگلاتور‌های این دسته از ایلدیز با قیمت بسیار مناسب و کیفیت مطلوب در دسترس شما می باشد
  • مانومتر اکسیژن اکورگ ایلدیز ورودی 230 بار و خروجی 10 بار و حجم خروجی گاز 30 مترمکعب بر ساعت
  • مانومتر استیلن اکورگ ایلدیز ورودی 25 بار و خروجی 1.5 بار و حجم خروجی گاز 5 متر مکعب بر ساعت
  • رگلاتور آرگون اکورگ ایلدیز ورودی 230 بار و خروجی 22.5 لیتر بر دقیقه
  • رگلاتور گاز CO2 ایلدیز ورودی 230 بار و خروجی 21 لیتر بر دقیقه
رگلاتور اکورگ ایلدیز ترکیه

مانومتر اکورگ ایلدیز ترکیه

رگلاتور اکورگ ایلدیز ترکیه

مانومتر اکورگ ایلدیز ترکیه

رگلاتور-پروپان ایلدیز
رگلاتور MINI REG ایلدیز ترکیه
رگلاتور-5201-ایلدیز ترکیه
رگلاتور Euro Reg ایلدیز ترکیه
فهرست