مانومتر سری HEAVY REG ایلدیز ترکیه

رگلاتور 5101 ایلدیز ترکیه

مانومتر سری HEAVY REG ایلدیز ترکیه

مانومتر سری HEAVY REG

محصولات این دسته از کمپانی ایلدیز ترکیه کیفیتی معادل با تولیدات برتر اروپایی دارد و به جهت تنوع نیز دامنه کاملی از انواع مانومتر در این مجموعه موجود می باشد:
  • مانومتر اکسیژن ایلدیز با کد فنی 5101 فشار ورودی 230 بار و فشار خروجی 10 بار
  • مانومتر استیلن ایلدیز با کد فنی 5111 فشار ورودی 25 بار و خروجی 1.5 بار
  • رگلاتور نیتروژن ایلدیز با کد فنی 5130 فشار ورودی 230 بار و فشار خروجی 4 و 10 بار
  • مانومتر آرگون ایلدیز با کد فنی 5140 فشار ورودی 230 بار و حجم خروجی 22.5 لیتر بر دقیقه
  • رگلاتور CO2 ایلدیز با کد فنی 5150 فشار ورودی 230 بار و حجم خروجی 21 لیتر بر دقیقه
  • مانومتر هلیوم ایلدیز با کد فنی 5160 فشار ورودی 230 بار و فشار خروجی 10 بار
  • رگلاتور هیدروژن ایلدیز با کد فنی 5170 فشار ورودی 230 بار و خروجی 10 بار
  • رگلاتور هوای فشرده ایلدیز با کد فنی 5190 فشار ورودی 230 بار و خروجی 10 بار
رگلاتور 5101 ایلدیز ترکیه

مانومتر سری HEAVY REG ایلدیز ترکیه

رگلاتور-5201-ایلدیز ترکیه
رگلاتور Euro Reg ایلدیز ترکیه
رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه
رگلاتور سری PROREG ایلدیز ترکیه
فهرست