رگلاتور MINI REG ایلدیز ترکیه

رگلاتور-پروپان ایلدیز

رگلاتور MINI REG ایلدیز ترکیه

مانومتر سری مینی MINI REG

رگلاتورهای سری مینی از کمپانی ایلدیز برای گازهای متفاوت موجود می باشد
  • مانومتر پروپان در سه مدل 5120 و 5121 و 5122 خروجی 1.5 بار و حجم گاز 5 مترمکعب بر ساعت
  • مانومتر شارژ هلیوم ( مانومتر بادکنکی) کدفنی 5680 با سر پلاستیکی
  • مانومتر هوای فشرده کد فنی 5690 و خروجی 4 بار
رگلاتورهای سری مینی از کمپانی ایلدیز برای گازهای متفاوت موجود می باشد
  • مانومتر پروپان در سه مدل 5120 و 5121 و 5122 خروجی 1.5 بار و حجم گاز 5 مترمکعب بر ساعت
  • مانومتر شارژ هلیوم ( مانومتر بادکنکی) کدفنی 5680 با سر پلاستیکی
  • مانومتر هوای فشرده کد فنی 5690 و خروجی 4 بار
رگلاتور مینی رگ ایلدیز

رگلاتور MINI REG ایلدیز ترکیه

رگلاتور-فشاربالا-ایلدیز ترکیه
رگلاتورهای فشار قوی ایلدیز ترکیه
رگلاتور اکورگ ایلدیز ترکیه
مانومتر اکورگ ایلدیز ترکیه
فهرست