دسته جوشکاری و برشکاری ایلدیز

دسته جوشکاری و برشکاری یلدیز ترکیه

دسته جوشکاری و برشکاری ایلدیز

دسته جوشکاری و برشکاری ایلدیز

از قابلیتهای تجهیزات جوش و برش دو تیکه این است که هم توان برشکاری را دارد و هم توان جوشکاری , به این جهت این نوع دسته قابلیت نصب نازل جوش و فک برشکاری را داراست .
همچین این نوع دسته جوشکاری قابلیت نصب نازل برش و جوش که ساخت گلور سوئیس یا مشابه آن باشد را دارد.
دسته جوشکاری و برشکاری ایلدیز ترکیه

دسته جوشکاری و برشکاری ایلدیز

سری مسی ایلدیز ترکیه
سری مسی ایلدیز
سرپیک-طلاسازی-ایلدیز ترکیه
جوش طلاسازی ایلدیز
فهرست