سری گرمکن 2200 ایلدیز

گرمکن 2200 ایلدیز ترکیه

سری گرمکن 2200 ایلدیز

سری 2200 ایلدیز

تجهیزات گرمکاری ایلدیز ترکیه با مصرف گاز پروپان می باشد, این مجموعه از محصولات ایلدیز برای ذوب کردن قلع و گرمکاری استفاده می شود.
همانطور که در جدول مشاهده می فرمایید وزن سرمسی این مجموعه از تجهیزات گرمکاری ایلدیز دلیل تمایز آنها می باشد.
دسته پیلوت دار و بدون پیلوت برای این مجموعه موجود است.
null

دستگاه برش اتوماتیک زینسر

سری 2200 ایلدیز ترکیه

سری 2400 یلدیز
سری 2400 ایلدیز ترکیه
نازل جوشکاری طرح گلور ایلدیز
نازل جوشکاری طرح گلور ایلدیز
فهرست