سری 2400 ایلدیز ترکیه

سری 2400 یلدیز

سری 2400 ایلدیز ترکیه

سری 2400 ایلدیز

تجهیزات گرمکاری ایلدیز ترکیه با مصرف گاز پروپان می باشد, این مجموعه از محصولات ایلدیز برای ذوب کردن قلع و گرمکاری استفاده می شود.

 

همانطور که در جدول مشاهده می فرمایید وزن سرمسی این مجموعه از تجهیزات گرمکاری ایلدیز دلیل تمایز آنها می باشد.

 

دسته پیلوت دار و بدون پیلوت برای این مجموعه موجود است

سری 2400 ایلدیز ترکیه

سری 2400 ایلدیز ترکیه

سری 2400 ایلدیز ترکیه

سری 2400 ایلدیز ترکیه

گرمکن-ایزوگامی-ایلدیز-ترکیه
سری poropane ایلدیز ترکیه
گرمکن 2200 ایلدیز ترکیه
سری گرمکن 2200 ایلدیز
فهرست