جوش طلاسازی ایلدیز

سرپیک جوش ظریفکاری

جوش طلاسازی ایلدیز

جوش طلاسازی ایلدیز

جوش طلا سازی و یا به عبارتی جوش ظریف کاری ایلدیز جهت جوشکاری فلزات از جمله طلا , مس , فولاد و غیره کاربرد دارد .
این نوع از مجموعه جوشکاری برای فلزات با ضخامت 0.2 میلیمتر تا 0.9 میلیمتر کاربرد دارد.
سرپیک طلاسازی ایلدیز ترکیه

جوش طلاسازی ایلدیز

دسته جوشکاری و برشکاری یلدیز ترکیه
دسته جوشکاری و برشکاری ایلدیز
سرپیک-مستقیم -طرح-گلور-ایلدیز
سرپیک برش مستقیم طرح گلور ایلدیز ترکیه
فهرست