نازل جوشکاری طرح گلور ایلدیز

نازل جوش یلدیز ترکیه

نازل جوشکاری طرح گلور ایلدیز

نازل جوشکاری طرح گلور ایلدیز

نازل های جوشکاری ایلدیز و یا به عبارت دیگر کمان یا سری جوش ایلدیز جهت جوشکاری فلزات از ضخامت 0.2 الی 30 میلیمتر در سایزهای 0 تا 8 موجود است .از خصوصیات قابل ذکر این نوع نازل جوشکاری این است که هم با گاز استیلن و پروپان قابلیت کارایی دارد.
نازل جوش ایلدیز ترکیه

نازل جوشکاری طرح گلور ایلدیز

گرمکن 2200 ایلدیز ترکیه
سری گرمکن 2200 ایلدیز
سری مسی ایلدیز ترکیه
سری مسی ایلدیز
فهرست